Virtual International Job Fair

HOME > Virtual International Job Fair

Video na nagpapakilala sa sistema

Tungkol sa Specified Skilled Worker

Ang status of residence na Specified Skilled Worker ay nilikha upang
himukin ang mas aktibong papel ng mga dayuhan sa mga gawain sa
Japan.
Gusto mo bang gamitin ang iyong mga "kasanayan"
para makahanap ng trabaho at magtrabaho sa Japan?
*Upang makapagtrabaho sa status of residence na ito,
kinakailangang ipasa ang Japanese proficiency test at skill test.
Sumali sa "Overseas Job Fair" at magtrabaho sa Japan!
Libre ang pagsali
Para sa detalyadong impormasyong tungkol sa Specified Skilled Worker,
mangyaring tingnan ang website na ito. (Filipino) (English) (日本語)

Tungkol sa Overseas Job Fair

Isang pagpupulong para sa pagpapaliwanag ng
programa patungkol sa programa ng Specified
Skilled Worker at pagpupulong para sa online
joint company para sa mga dayuhang
naninirahan sa ibang bansa.

・Simpleng ipapaliwanag ang tungkol sa programa
para sa Specified Skilled Worker.
・Ipapaliwanag ng mga Japanese company
ang detalye ng kanilang trabaho at
impormasyon ng kumpanya.
・Magsasagawa din ang mga person-in-
charge ng Q&A session sa wikang Hapon
sa araw na iyon.

Paano ito gaganapin

Online (gamit ang Zoom Webinar)

Petsa na gaganapin

Unang Sesyon Nobyembre 26 (Sabado) at 27 (Linggo)
Pangalawang Sesyon Pebrero 4 (Sabado) at 5 (Linggo)

Daloy ng aplikasyon

  • Mag-apply sa
    website na ito
  • Magpapadala ng email ng pagtanggap ng aplikasyon
  • Magpapadala ng ZOOM URL para sa pagsali
    hanggang 1 linggo bago ang kaganapan
  • Sumali sa Virtual International Job Fair*

*Kailangan ipasa ang Japanese proficiency test at skill test sa bawat industriya bago makakapasok sa kumpanya.

Maaaring sumali ang mga tao mula sa mga bansang ito.

Listahan ng mga kumpanya