ពិព័រណ៍ការងារនៅបរទេសVirtual International Job Fair

HOME > ពិព័រណ៍ការងារនៅបរទេស

វីធែអូពនយលលអំពីប្បព័នធ

អំពីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់

បុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់គឺជាស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសសកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
តើអ្នកចង់ប្រើ "ជំនាញ" របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការងារ និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?
*ដើម្បីធ្វើការជាមួយស្ថានភាពនៃការស្នាក់នៅនេះ ចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រលងភាសាជប៉ុន និងតេស្តជំនាញ។
ចូលរួម «ពិព័រណ៍ការងារនៅបរទេស» និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន!
ការចូលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបុគ្គលិកដែលមានជំនាញជាក់លាក់ សូមពិនិត្យមើល គេហទំព័រនេះ។ (ភាសាខ្មែរ) (English) (日本語)

អំពីពិព័រណ៍ការងារនៅបរទេស

សម្រាប់ជនបរទេសដែល
រស់នៅបរទេសទាក់ទងនឹង
ប្រព័ន្ធបុគ្គលិកដែលមាន
ជំនាញជាក់លាក់
ជំនួបការពន្យល់ប្រព័ន្ធ នឹង
ជំនួបការពន្យល់ក្រុមហ៊ុន
រួមគ្នាតាមអ៊ីនធឺណេត។

・នឹងពន្យល់អំពីប្រព័ន្ធបុគ្គលិក
ដែលមានជំនាញជាក់លាក់
ឱ្យងាយស្រួលយល់។
・ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើននឹងពន្យល់អំពីអាជីវកម្ម និងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ។
・នៅថ្ងៃតែមួយ ក៏មានវគ្គ Q&A ជាភាសាជប៉ុនជាមួយអ្នកទទួល
ខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

វិធីសាស្រ្តចូលរួម

អនឡាញ (តាមរយៈ Zoom Webinar)

កាលបរិច្ឆេទចូលរួម

លើកទី 1 ថ្ងៃទី 26 (សៅរ៍) និង 27 (អាទិត្យ) ខែវិច្ឆិកា
លើកទី 2 ថ្ងៃទី 4 (សៅរ៍) និងទី 5 (អាទិត្យ) ខែកុម្ភៈ

ដំណើរការដាក់ពាក្យ

  • ដាក់ពាក្យពីគេហទំព័រនេះ
  • ផ្ញើអ៊ីមែលបង្កាន់ដៃកម្មវិធី
  • 1 សប្តាហ៍មុនកម្មវិធី
    ការផ្ញើ ZOOM URL សម្រាប់ការចូលរួម
  • ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការងារនៅបរទេស*

*អ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ការប្រលងភាសាជប៉ុន និងតេស្តសមត្ថភាពសម្រាប់មុខជំនាញនីមួយៗ មុនពេលចូលក្រុមហ៊ុន។

ប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំងនេះអាចចូលរួមបាន។

បញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ចុចទីនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនFor corporates

ចុចទីនេះសម្រាប់ជនបរទេសFor foreign nationals